Szakterületek

Ügyvédi tevékenységünk elsősorban a gazdasági jog, a munkajog, a távközlési és médiajog, a társasági jog, a pénzügyi és az adójog területére terjed ki.

Hisszük, hogy egy vállalkozás – legyen az kis-, közép-, vagy nagyvállalat – hatékony, gazdaságos és biztonságos működése nem képzelhető el megfelelő szakmai színvonalú jogi, ügyvédi támogatás nélkül.

Gazdasági jog

A gazdasági jog területén szerzett évtizedes gyakorlat tapasztalatait is felhasználva, sikerrel képviseltük az ügyfeleket peres és peren kívüli eljárásokban az üzleti élet szinte valamennyi eleméhez kapcsolóan felmerült ügyek során, elsősorban a polgári jog, valamint az adó- és pénzügyi jog területén, végrehajtási eljárásokban, választott bíróság előtt, továbbá – elsősorban adójogi ügyekben – a közigazgatási eljárásokban is.

A tágabb értelemben vett gazdasági jog területén részt vettünk számos, a mergers and acquisitions körébe tartozó tranzakcióban, részben a távközlést, részben más gazdasági területeket érintően.

Számos vállalkozás jogi átvilágítását végeztük el.

A gazdasági jog területén – a teljesség igénye nélkül – az alábbi ügytípusokkal foglalkozunk, foglalkoztunk:

 • a gazdasági életben előforduló szerződések elkészítése, véleményezése, elemzése, tanácsadás megállapodásokkal kapcsolatban
 • cégek jogi átvilágítása
 • távközlési társaság részvényértékesítése
 • koncessziós telefontársaság alapítása
 • alternatív távközlési társaság létrehozása
 • alternatív távközlési társaság részvényátruházási jogügyletei
 • külföldi tulajdonba került magyarországi bankok egyesülése
 • több regionális víziközmű társaság felvásárlása
 • magyarországi cementgyár tulajdonosának képviselete a külföldi társtulajdonos által szándékozott kivásárlás során
 • külföldi tulajdonú társaság képviselete több magyar cég ügyfélkörének felvásárlása során.

Munkajog

A munkajog területén széleskörű – a jogterület szinte minden elemére kiterjedő – tapasztalatokkal rendelkezünk, a kapcsolódó ügyekben jogi tanácsadást nyújtunk, szerződéseket készítünk, valamint jogvitás ügyekben képviseljük a megbízókat a bíróság előtt, legyen szó akár munkáltatóról, akár munkavállalóról.

A munkajog területén – a teljesség igénye nélkül – az alábbi ügytípusokkalfoglalkozunk, foglalkoztunk:

 • a munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó jogi dokumentumok (pl. munkaszerződés) elkészítése, véleményezése
 • munkajogi átvilágítás
 • vezetői munkaszerződések kidolgozása
 • munkaszerződés módosítások előkészítése
 • a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos eljárások, kapcsolódó dokumentumok (felmondás, közös megegyezéses megszüntetésről szóló megállapodás) elkészítése
 • rendes- és rendkívüli felmondással kapcsolatos perek munkáltatói és munkavállalói oldalon
 • munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb szerződések kidolgozása pl. a titokvédelem, adatvédelem területén
 • versenytilalmi megállapodások készítése
 • szakszervezeti tag munkavállaló munkaviszonyával, felmondásával kapcsolatos jogi tanácsadás
 • munkaviszonnyal kapcsolatos kártérítési perek
 • munkaviszonyhoz kapcsolódó adójogi tanácsadás
 • munkaviszonyhoz, munkaügyi perekhez kapcsolódóan végrehajtási eljárások
 • munkajogi és munkaügyi szabályzatok kidolgozása
 • széleskörű tanácsadás, peres és peren kívüli képviselet a munkaviszony, közalkalmazotti- és köztisztviselői jogviszony területén

Adójog

Gyakran dolgozunk az adójog területén is. Otthonosan mozgunk mind a magyar adójogszabályok, mind a kettős adózás elkerülését szolgáló egyezmények rendszerében.

Társasági jog

Számos ügyfél képviseletét látjuk el társasági jogi ügyekben is, így különösen cégalapítás, társasági jogi dokumentumok elkészítése, az alapító okiratokhoz, társasági szerződésekhez kapcsolódó szindikátusi megállapodások kidolgozása és az azokkal kapcsolatos jogi tanácsadást során.

A társasági jog területén – a teljesség igénye nélkül – az alábbi ügytípusokkal foglalkozunk, foglalkoztunk:

 • korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és betéti társaság alapítása
 • cégügyekhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése
 • közreműködés üzletrész és részvény adásvétel során
 • vállalatfelvásárlások, egyesülések, szétválások és átalakulások jogi támogatása
 • szindikátusi szerződések készítése
 • képviselet csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárások során, ezekkel kapcsolatos tanácsadás

Ingatlanjog

Tevékenységünk kiterjed az ügyfelek ingatlanjogi ügyekben történő képviseletére is, legyen szó akár magánszemélyekről, akár ingatlan beruházással foglalkozó külföldi vállalkozásokról.

Az ingatlanjog területén – a teljesség igénye nélkül – az alábbi ügytípusokkal foglalkozunk, foglalkoztunk:

 • adásvételi szerződések készítése, véleményezése
 • belvárosi irodaház tulajdonjogi helyzetének rendezésével, valamint értékesítésével kapcsolatos peren kívüli eljárás
 • belvárosi irodaház tulajdonjogának ill. birtokának visszaszerezése peres eljárás
 • peres és peren kívüli egyezségek létrehozása
 • lakóparkok kialakításával kapcsolatos szerződéstervezetek véleményezése
 • ingatlanok értékesítésével és más módon történő hasznosításával kapcsolatos biztosítékrendszer kidolgozása (jelzálogjog, kötbér, bankgarancia, opciós szerződések)
 • ingatlan-beruházással kapcsolatos szerződések elkészítése és véleményezése
 • társasházak képviselete birtokvédelmi eljárásban, illetve elbirtoklással, adásvétellel, szolgalmi joggal stb. kapcsolatos ügyekben
 • külföldi tulajdonú ingatlanberuházó társaság peres és peren kívüli képviselete
 • ingatlan bérbeadásával kapcsolatos teljeskörű jogi feladatok ellátása
 • a bérleti és albérleti szerződések készítése, módosítása
 • bérleti jogok átruházásával kapcsolatos jogi teendők ellátása
 • a bérlőkkel és bérlőjelöltekkel való kapcsolattartás, az ügyfeleknek kedvező szerződéses feltételek kidolgozása és érvényesítése
 • peres képviselet elmaradt bérleti díjak behajtásával kapcsolatos ügyekben

Elektronikus kereskedelem joga

Lépést tartandó a gazdasági élet technikai fejlődésével, tevékenységi körünk kiterjed az elektronikus kereskedelmi tevékenységek jogi támogatására. Sikeresen működtünk közre online értékesítéssel foglalkozó rendszerek kidolgozásában, elsősorban az ahhoz kapcsolódó szerződéskötési mechanizmusok, szerződésminták, általános szerződési feltételek kidolgozásával.

Védjegyjog

Számos ügyfél képviseletét láttuk el védjegyek bejegyzésével kapcsolatos közigazgatási (Magyar Szabadalmi Hivatal előtti) és bírósági eljárásokban, valamint védjegybitorlással kapcsolatos peres ügyekben.